Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Bowling Vereniging Mijdrecht u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op: Dinsdag 15 november 2022 om 20:00 uur in Bowlingcentrum Mijdrecht
De Algemene Ledenvergadering is de wetgevende vergadering van de Bowling Vereniging Mijdrecht en beslist over alle aangelegenheden inzake de bowlingsport van de vereniging en haar leden.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk een schriftelijke machtiging te geven aan een
ander stemgerechtigd lid van de vereniging. Deze mag maximaal 1 machtiging hebben.

De agenda:

 1. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering (10-05-2022)
 2. Jaarverslag van het bestuur
 3. Financieel verslag van het bestuur
 4. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. De bijgevoegde stukken zijn nog onder voorbehoud.
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verlenen van décharge
 7. Vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar
 8. Voorzien in vacatures binnen het bestuur.
  Ella Postma is aftredend bestuurslid en stelt zich verkiesbaar voor een periode van 2 jaar.
  Het bestuur heeft zich gebogen over de verkiezing van een voorzitter uit haar eigen midden. Gezien de taakverdeling binnen het bestuur en het feit dat niet alle functies zijn te verenigen met het voorzitterschap doen we een beroep op de leden om zich verkiesbaar te stellen voor de functie als voorzitter en daarmee het bestuur compleet te maken. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur of via info@bvmijdrecht.nl.
 9. Behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement
 10. Benoemen van afgevaardigden naar de bondsvergadering van de NBF
 11. Bespreken van de agenda van de voorjaarsvergadering van de NBF
 12. Uitreiken decoratie aan jubilarissen
 13. Uitreiken van highgame certificaten van het seizoen 2021/2022
 14. Rondvraag


De stukken voor deze ledenvergadering, zoals de conceptnotulen van de vorige ALV, financiële
stukken zijn per mail verzonden.

De leden kunnen voorstellen voor de agenda (schriftelijk of via de mail) tot uiterlijk 8 november
2022 bij het bestuur indienen via info@bvmijdrecht.nl.